Vážení zákazníci, právě se nacházíte na modernější a přehlednější verzi našeho e-shopu. Věříme, že pro vás bude nakupování i nadále co nejpříjemnější. Tým ProNurse

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

 • Úvodní ustanovení – definice pojmů  
  • Prodávající: obchodní společnost MEDISUN profi s.r.o., IČO:02401045, se sídlem Modřická 249/82, Přízřenice, 619 00 Brno , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81068 . 
  • Kupující: Kupujícím je fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebo právnická osoba, které Prodávající poskytuje Zboží (jak je definováno níže) na základě Smlouvy (jak je definována níže). Za svéprávnou se považuje osoba, která dosáhla věku 18 let (pokud jí nebyla svéprávnost soudem přiznána ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nebo neuzavřela manželství, čímž nabyla svéprávnost dle ustanovení § 30 občanského zákoníku) a je plně svéprávná ve smyslu OZ (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem. 
  • Spotřebitel: fyzická osoba, která je Kupujícím, a jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, ve smyslu ustanovení § 419 OZ. 
  • Zboží: Zbožím se označují věci, které Prodávající v rámci výkonu předmětu své podnikatelské činnosti prezentuje k prodeji Prodávajícím prostřednictvím E-shopu (jak je definován níže), a které prodává na základě Smlouvy Kupujícímu.  
  • Smlouva: Závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě kterého převádí Prodávající na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Závazek ze Smlouvy se řídí těmito Obchodními podmínkami (jak jsou definovány níže). V případě rozporu v úpravě práv a povinností ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách (jak jsou definovány níže), má přednost ustanovení ve Smlouvě.  
  • E-shop: Internetový obchod, prostřednictvím kterého prezentuje k prodeji Zboží. E-shop je umístěn na Webové stránce (jak je definována níže).  
  • Obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky vydané Prodávajícím, které jsou umístěny na Webové stránce (jak je specifikována níže). Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy. Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ, které jsou smluvním stranám známé. Obchodní podmínky jsou závazné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Prodávající prodává Zboží Kupujícímu. Současní Obchodních podmínek je reklamační řád upravující práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci Zboží. 
  • Webová stránka: webová stránka provozovaná Prodávajícím na adrese eshop.pronurse.cz . 
  • Objednávka: Návrh Kupujícího vůči Prodávajícímu na uzavření Smlouvy.  
  • Formulář: Formulář umístěný na Webové stránce určený k Objednávce Zboží. 
  • Uživatelský účet: Uživatelské rozhraní zpřístupněné Kupujícímu, které obsahuje jeho identifikační a kontaktní údaje, za účelem snazšího objednávání Zboží.  

 

 • Uzavření kupní smlouvy  
  • Přístupem na Webové stránky má Kupující prostřednictvím E-shopu náhled do nabídky nabízeného Zboží. Zboží je v E-shopu řazeno dle jednotlivých kategorií. V detailu u každého druhu Zboží je uvedena jeho značka; specifikace; parametry; cena bez DPH; cena s DPH; sleva, pokud je u konkrétního Zboží poskytována; a dostupnost Zboží; cena obalu Zboží, která bude Kupujícímu účtována v případě koupě Zboží. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně Zboží, které je uvedeno v E-shopu. 
  • Kupující provede výběr Zboží, o jehož zakoupení má zájem, a postupem uvedeným v E-shopu vloží vybrané Zboží do elektronického „košíku“. 
  • Je-li u konkrétního Zboží uvedena sleva z jeho původní ceny, platí cena Zboží po slevě. Více slev u jednotlivého Zboží nelze vzájemně kombinovat.  
  • Postup směřující k Objednávce je víceúrovňový a realizuje se prostřednictvím Formuláře, kdy Kupující vybere způsob doručení Zboží a vyplní své kontaktní údaje. V předposledním kroku Kupující udělí souhlas s těmito Obchodními podmínkami a má možnost zkontrolovat a změnit zadané údaje. Odesláním Formuláře postupem v něm uvedeným učiní Kupující Objednávku. Učiněním Objednávky dle předchozí věty vyjadřuje Kupující souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.  
  • Odesláním Objednávky se obratem vyznačí v interním systému Prodávajícího, který Objednávku potvrdí odesláním e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl Kupující jako kontaktní e-mail ve Formuláři. Doručením potvrzujícího e-mailu Kupujícímu ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy.  
  • Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží označené v Objednávce, způsobem, který si Kupující vybral, a Kupující se zavazuje uhradit cenu Zboží způsobem, který si vybral v Objednávce. 
  • K přechodu vlastnického práva na Kupujícího ke Zboží dle Smlouvy dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na dopravu a balení Zboží, a současně předáním Zboží, a to dle toho, která ze skutečností nastane později. Při úhradě Zboží postupuje Kupující dle pokynů Prodávajícího.  
  • Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat před uzavřením Smlouvy telefonické nebo písemné potvrzení Objednávky s tím, že Kupující se zavazuje takové potvrzení Prodávajícímu poskytnout. 
  • V souvislosti s provedenou platbou za Zboží vystaví Prodávající k platbě kupní ceny za konkrétní za Zboží na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. 

  

 • Registrace Uživatelského účtu  
  • Kupující je rovněž oprávněn registrovat se u Prodávajícího založením Uživatelského účtu, a to prostřednictvím Formuláře.  
  • K založení Uživatelského účtu vyplní Kupující nezbytné identifikační údaje způsobem popsaným na Webové stránce, udělí souhlas se zpracováním osobním údajů a odešle požadavek na založení Uživatelského účtu odesláním vyplněného Formuláře.  
  • Přístup do Uživatelského účtu je chráněn heslem. Kupující je povinen heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělit třetí osobě, ani neumožnit, aby jej třetí jakákoli třetí osoba získala.  
  • Uživatelský účet není povinný. Nezaložení Uživatelského účtu není překážkou pro odeslání Objednávky a uzavření Smlouvy. Prodávající doporučuje založení Uživatelského účtu v případě, kdy Kupující činí opakované Objednávky Zboží.  
  • V Uživatelském účtu jsou obsaženy identifikační údaje Kupujícího. V případě učinění Objednávky Kupujícím s Uživatelským účtem užije Prodávající identifikační údaje Kupujícího uvedené v Uživatelském účtu.  
  • Kupující se zavazuje průběžně aktualizovat údaje v Uživatelském účtu. Současně Kupující prohlašuje, že jeho údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou úplné a pravdivé. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku porušení prohlášení Kupujícím dle předchozích vět.  

  

 • Doručování Zboží  
  • Místem dodání Zboží je adresa Kupujícího uvedená v Objednávce, pokud není v Objednávce uvedeno jinak. 
  • Prodávající dodá Zboží Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení Objednávky, pokud u určitého Zboží, nebo způsobu dopravy není jiná lhůta k dodání. 
  • Je-li u určitého Zboží uvedeno „skladem“, Prodávající Zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů, od potvrzení Objednávky. 
  • Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud bylo Zboží odesláno na dobírku, je povinen Zboží zaplatit a převzít. 
  • Nepřevezme-li Kupující v dohodnuté době zakoupené Zboží, je povinen uhradit náklady související s náhradním doručením Zboží. 

  

 • Zvláštní podmínky při uzavření Smlouvy se Spotřebitelem  
  • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v tom případě, je-li Kupující Spotřebitelem.  
  • Prodávající informuje Spotřebitele o tom, že: 
   • Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná; 
   • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek (čl. 2), kde je proces srozumitelně popsán; 
   • Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;  
   • Spotřebitel nese samostatně své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy.  
   • Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) OZ. 
  • Kupující prohlašuje, že mu bylo před uzavřením Smlouvy Prodávajícím umožněno zkontrolovat vstupní údaje a tyto měnit až do okamžiku zadání Objednávky ve smyslu § 1826 odst. 3 OZ. 
  • Kupující má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zakoupeného Zboží dle § 1829 odst. 1 OZ. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je přiložen k Obchodním podmínkám. 
  • Odstoupí-li od smlouvy Kupující, nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží zašle nebo osobně předá zakoupené Zboží zpět Prodávajícímu. 
  • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající mu do 14 dnů vrátí peněžní částku, kterou Kupující uhradil při nákupu Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží. Peněžní částka bude vrácena bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou. 
  • Veškeré náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s vrácením Zboží, hradí v plné výši Kupující. 
  • Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení peněžní hodnoty zakoupeného Zboží v souvislosti s nesprávnou manipulací se Zbožím.  

  

 • Práva a povinnosti z vadného plnění - reklamace  
  • Pokud je převzaté Zboží vadné (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. 
  • Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
  • Prodávající se zavazuje, že zakoupené Zboží bude mít po určitou dobu stanovené vlastnosti a bude použitelná pro stanovený účel.  
  • Je-li Kupujícím Spotřebitel, Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží ve lhůtě uvedené u Zboží na Webových stránkách. 
  • Záruční lhůta běží od doručení Zboží Kupujícímu. 
  • Práva z vadného plnění   
  • Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal    
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,    
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,    
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,    
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a    
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.    
  • Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění         výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.     
  • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.     
  • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.    
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat    
  • výměnu za nové zboží,    
  • opravu zboží,    
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,     
  • odstoupení od smlouvy.    
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,     
  • pokud má zboží podstatnou vadu,     
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,     
  • při větším počtu vad zboží.    
  • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.     
  • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.     
  • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.    
  • Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.     
  • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.     
  • Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.     
  • Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.    
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.     
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.      
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.     
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.     
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.    
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.    
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.    

  

 • Mimosoudní řešení sporů  
  • Vyskytne-li se spor mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné využit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 
  • K řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)  
  • Dojde-li k zahájení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce je Prodávající povinen maximálně spolupracovat a je povinen se ke sporu vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení sporu.  

  

 • Ochrana osobních údajů a cookies  
  • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webová stránka může pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferencích. V rámci provozu Webové stránce mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Kupující má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Kupující však bere na vědomí, že zablokování možnosti ukládání souborů cookies může mít vliv na chod některých funkcí na Webové stránce, které jejich podporu vyžadují. 
  • Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího uvedených v Objednávce Zboží ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“). 
  • Prodávající prohlašuje a Kupující, který je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), bere na vědomím, že od uzavření Smlouvy bude Prodávající pro účely plnění Smlouvy, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu: 
   • Jméno a příjmení, 
   • Telefonní číslo, 
   • E-mailovou adresu, 
   • Zasílacé adresa. 
  • Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu Kupujícího. 
  • Prodávající předkládá Subjektu údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení následující údaje: 
   • totožnost Prodávajícího, jako správce osobních údajů: Vít Loučka, e-mail: eshop@pronurse.cz , tel: +420 727977870 
   • osobní údaje Prodávající zpracovává pro účely plnění Smlouvy a v té souvislosti identifikace Subjektu údajů, fakturace, dodání Zboží, a právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, 
   • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání Smlouvy, 
   • Subjekt údajů je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (blíže viz níže), 
   • Subjekt údajů má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, 
   • Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
  • Prodávající usnadňuje výkon práva Subjektů údajů vyplývajících z Nařízení. Prodávající poskytuje informace o přijatých opatřeních k žádostem Subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může Prodávající v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Prodávající informuje Subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne informace Prodávající v elektronické formě, je-li to možné, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 
  • Pokud Prodávající opatření k příslušné žádosti Subjektu údajů nepřijme, pak o této skutečnosti informuje bezodkladně Subjekt údajů a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti vyrozumí Subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů je v takovém případě oprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů a podat návrh k příslušnému soudu. 
  • Veškeré informace a úkony poskytuje a činí Prodávající bezplatně, vyjma případů, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je Prodávající oprávněn buď uložit k úhradě Subjektu údajů administrativní poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. 
  • Pokud by měl Prodávající důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, je oprávněn si od Subjektu údajů vyžádat doplnění dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Subjektu údajů. 
  • Jakákoli fyzická osoba, včetně Subjektu údajů, má právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přistup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 
   • účely zpracování, 
   • kategorie dotčených osobních údajů, 
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
   • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, 
   • pokud Prodávající osobní údaje zpracovává, pak má fyzická osoba, včetně Subjektu údajů práva jako Subjekt údajů odst. 8.5.4. a 8.5.5. Obchodních podmínek. 
   • Prodávající je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 
  • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, stejně tak, aby údaje doplnil neúplné údaje. 
  • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby vymazal jeho osobní údaje. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení. 
  • Subjekt údajů má právo žádat Prodávajícího, aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Prodávající je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení. 
  • Subjekt údajů na přenos osobních údajů k jinému správci, a to tak, že získá údaje od Prodávajícího ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo má právo, aby Prodávající předal osobní údaje jinému správci osobních údajů. 
  • V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Prodávající toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů. 

  

 • Závěrečná ustanovení 
  • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
  • Kupující uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek a vyjadřuje s nimi souhlas. 
  • V souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 OZ si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek v přiměřené míře. Kupující je vázán Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Kupní smlouvy. Nesouhlasí-li Kupující s provedenou změnou, je oprávněn odstoupit od Obchodních podmínek do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Kupujícímu. V případě, že Kupující nedoručí Prodávajícímu do 30 dnů od oznámení změny odstoupení od Obchodních podmínek z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Kupujícího s jejich novým zněním. 
  • Informace o Zboží a ceně uváděné na Webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevného omylu. 
  • Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními OZ. 
  • Ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními v těchto Obchodních podmínkách. 
  • Bude-li jedno ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno neplatným nebo nezákonným, nemá to vliv na platnost ostatní ustanovení. 

  

V Brně, dne 20/8/2019. 
 
MEDISUN profi s.r.o., Modřická 249/82, Přízřenice, 619 00 Brno , IČ: 02401045

Vít Loučka, v.r., jednatel
  


 

VZOR FORMULÁŘE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
........................................................................................................................................

Datum objednání zboží: 
........................................................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:
........................................................................................................................................

Adresa kupujícího spotřebitele:
........................................................................................................................................

Číslo objednávky: 
........................................................................................................................................
      
Číslo prodejního dokladu: 
........................................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
........................................................................................................................................

Datum: .........................................................